Общи условия за ползване


Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от АЛИАНС ФАРМА ГРУП” ЕООД информационни Услуги и ресурси посредством Уебсайта VANIACHERVENKOVA.COM (https://www.vaniachervenkova.com/) („Общите условия”) и урежда отношенията между АЛИАНС ФАРМА ГРУП” ЕООД и всеки един от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на достъпните през посочения уебсайт информационни Услуги и ресурси. 

І. ДЕФИНИЦИИ
При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение: 
1.1. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. 
1.2. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. 
1.3. „АЛИАНС ФАРМА ГРУП” ЕООД (наричано по-долу „АЛИАНС ФАРМА ГРУП”) e търговското дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 204144676, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изток”, ул. „Николай Хайтов” № 2, вх. Б, ет. 3, ап. Б1, тел. (+359) 878949843, e-mail: office@vaniachervenkova.com , регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG204144676, предоставящо посредством администрирания от него Уебсайт информационните ресурси и Услуги, предмет на настоящия договор. 
1.4. „Интернет страница” е част от Уебсайт, която може да е съставна или обособена. 
1.5. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи. 
1.6. „Непоискани търговски съобщения“ са Търговски съобщения, изпратени без предварително искане от страна на получателя. 
1.7. „ПОТРЕБИТЕЛ е всяко лице, което ползва предоставяните през Уебсайта информационни Услуги и ресурси. 
1.8. „ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ” е всеки текст, файл, изображение, адрес на Интернет страница или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТразполага на Сървър на АЛИАНС ФАРМА ГРУП, включително, но не само, посредством публикуване на коментари и мнения относно информационни ресурси, разположенина Уебсайта, с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
1.9. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно. 
1.10. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация. 
1.11. “Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, Услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия. 
1.12. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, Електронни препратки или други материали и ресурси. 
1.13. „Уебсайтът“ или „Уебсайтът vaniachervenkova.com” е уебсайтът VANIACHERVENKOVA.COM (http://www.vaniachervenkova.com/), собственост на АЛИАНС ФАРМА ГРУП, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни Услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия
1.14. „Услуги са Услугите, предоставяни посредством Уебсайта
1.15. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа. 
ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
2.1. АЛИАНС ФАРМА ГРУП чрез Уебсайта предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ за лично ползване комплекс от ресурси и Услуги, определени като предоставяни свободно на съответните Интернет страници в Уебсайта („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, които включват: 
1. Достъп до информационни ресурси, включително текстови и графични, материали, новини, информация за продукти, данни за партньори и др., публикувани в Уебсайта
2. Достъп до коментари на други ПОТРЕБИТЕЛИ относно съдържанието на Уебсайта, включително относно конкретни публикувани текстови, графични и други материали; 
3. Услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта
4. Други Услуги, които АЛИАНС ФАРМА ГРУП развива и обогатява. Услугите, предоставяни от АЛИАНС ФАРМА ГРУП чрез Уебсайта, са Услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, като конкретните Услуги, тяхното съдържание и условията за предоставянето им се публикуват на съответните Интернет страници в Уебсайта
2.2. АЛИАНС ФАРМА ГРУП предоставя безвъзмездно за лично ползване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, без предварителна регистрация, уеб-достъп до всички публикувани и публично достъпни в Уебсайта ресурси, като: 
1. текстови, графични и други материали, разработени от АЛИАНС ФАРМА ГРУП и/или неговите партньори; 
2. коментари на ПОТРЕБИТЕЛИ относно съдържанието на Уебсайта, както и относно публикуваните текстови, графични и други материали; 
3. Услуги, свързани с търсене по зададени от ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта
4. други ресурси, достъпни за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
2.3. Когато е предвидена възможност за това, използването на част от Услугите на Уебсайта е възможно само след предварителна идентификация на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез използване на предварително създаден от последния потребителски профил в посочени от АЛИАНС ФАРМА ГРУП Интернет платформи и/или социални мрежи. Такива Услуги са, без да се ограничават до, следните Услуги
1. Възможност за публикуване на Уебсайта на коментари относно съдържанието му, включително относно конкретни публикувани текстови, графични или други материали; 
2. Възможност за споделяне с приятели на съдържанието на Уебсайта, включително на конкретни публикувани текстови, графични или други материали; 
3. Други Услуги, предоставяни на ПОТРЕБИТЕЛИ след идентификация. 
2.4. АЛИАНС ФАРМА ГРУП предоставя възможност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да изпращат запитвания до АЛИАНС ФАРМА ГРУП чрез попълване на предвидена за това форма на Уебсайта и след посочване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на име и валиден електронен пощенски адрес. 
2.5. Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на УебсайтаАЛИАНС ФАРМА ГРУП не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.). 
2.6. АЛИАНС ФАРМА ГРУП има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните Услуги по всяко време без предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.7. Услугите на АЛИАНС ФАРМА ГРУП се предоставят „във вида, в който са” и АЛИАНС ФАРМА ГРУП не поема никаква отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Услугите или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др. АЛИАНС ФАРМА ГРУП няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
2.8. Доколкото предоставяните от АЛИАНС ФАРМА ГРУП Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните Услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от АЛИАНС ФАРМА ГРУП
ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 
3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили идентификация през която и да е от Интернет платформите и/или социалните мрежи, посочени от АЛИАНС ФАРМА ГРУП. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили идентификация през някоя от Интернет платформите и/или социалните мрежи, посочени от АЛИАНС ФАРМА ГРУП, като техните права са ограничени до ползване на Услугите, описани в т. 2.2. 
3.2. Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е свързал, използвайки Услугите. Настоящите Общи условия не се прилагат за предоставяне от АЛИАНС ФАРМА ГРУП на Услуги, за които има отделни правила, както и за предоставянето на възмездни Услуги. Отношенията между АЛИАНС ФАРМА ГРУП и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по предоставяне на тези Услуги са предмет на отделен договор между страните. 
3.3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес www.vaniachervenkova.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка Интернет страница от Уебсайта. С всяко ползване на информационните Услуги и ресурси на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на УебсайтаПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Ако ПОТРЕБИТЕЛ не е съгласен, с което и да било от изискванията, предвидени в тези Общи условия, същият следва да не използва Уебсайта или която и да е от Услугите
3.4. За да може да използва Услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условияПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се идентифицира през която и да е от Интернет платформите и/или социалните мрежи, посочени от АЛИАНС ФАРМА ГРУП чрез въвеждане на своето потребителско име и парола. 
3.5. С идентифицирането си по начина, описан в т. 2.3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от АЛИАНС ФАРМА ГРУПпосредством Уебсайта Услуги, като определени данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ се изпращат директно и автоматично към АЛИАНС ФАРМА ГРУП от профила, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ има в съответната платформа или социална мрежа. Такива са, без да се ограничават до, име и профилна снимка. С идентифицирането си по начина, описан в т. 2.3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява своето изрично съгласие да бъде осъществен достъп до данните му в съответната платформа или социална мрежа и те да бъдат предоставени на АЛИАНС ФАРМА ГРУП
3.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя при използване на Услугите, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. Представянето за друго лице и използването на псевдоними се забраняват. В случай на предоставяне на неверни данни, АЛИАНС ФАРМА ГРУП има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора. 
IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 
4.1. 
Договорът между АЛИАНС ФАРМА ГРУП и ПОТРЕБИТЕЛЯ се сключва на български език и поражда действие между страните от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в раздел III
4.2. Договорът има действие до преустановяване на ползването на Услугите на Уебсайта на АЛИАНС ФАРМА ГРУП от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
V. ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ И УСЛУГИ
5.1. При заплащане в брой с наложен платеж, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера от фирма „Рапидо“ извършващи доставките на поръчаните стоки, пълната стойност съгласно потвърдената поръчка.
5.2. При заплащане по банков път /само за международни заявки/, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на заявената стока + транспортни разходи съгласно потвърдената поръчка, по банковата сметка на АЛИАНС ФАРМА ГРУП, посочена в генерираната заявка и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, АЛИАНС ФАРМА ГРУПизпълнява доставката на поръчаната стока.
5.3. При плащане чрез виртуален ПОС терминал в сайта на продавача, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на заявената стока съгласно потвърдената поръчка, чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, АЛИАНС ФАРМА ГРУП изпълнява доставката на поръчаните стоки, чрез куриер на фирма Български пощи /за международни поръбки/ или Рапидо /за поръчки на територията на Република България/.
VI. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
6.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от АЛИАНС ФАРМА ГРУП. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия. 
6.2. АЛИАНС ФАРМА ГРУП довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на УебсайтаПОТРЕБИТЕЛЯТима право да се откаже от договора в 1-месечен срок от уведомяването по описания по-горе начин. 
6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможността да заявят в срока по т. 6.2 чрез изпращане на съобщение до АЛИАНС ФАРМА ГРУП, че отхвърлят промените. В случай че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от АЛИАНС ФАРМА ГРУП, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и АЛИАНС ФАРМА ГРУП за ползване на Услугите, предоставяни чрез Уебсайта, при което АЛИАНС ФАРМА ГРУП има право незабавно да изтрие от Сървърите си цялото разположено от ПОТРЕБИТЕЛЯ ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ
6.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изразява несъгласието си с промените на Общите условия, като преустанови ползването на Услугите
VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от АЛИАНС ФАРМА ГРУП Услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет
7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта, с оглед ползването им за лични нужди при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от АЛИАНС ФАРМА ГРУП за всеки отделен вид Услуга. За да може да ползва Услугите, описани в т. 2.3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се идентифицира чрез използване на предварително създаден от последния ПОТРЕБИТЕЛски профил в посочени от АЛИАНС ФАРМА ГРУП Интернет платформи и/или социални мрежи. 
7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до всякакво съдържание, публикувано на Уебсайта, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на Уебсайта
7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до съдържание, публикувано на Уебсайта, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта на АЛИАНС ФАРМА ГРУП и реализирани чрез нормалната функционалност на УебсайтаПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва, копира и разпространява публикувано на Уебсайта съдържание за каквито и да било търговски цели. 
7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да се придържа към условията, определени от АЛИАНС ФАРМА ГРУП, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от АЛИАНС ФАРМА ГРУП и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите
7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разполага на Сървър на АЛИАНС ФАРМА ГРУП ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ под формата на коментари към конкретни материали, разположени на Уебсайта, при спазване изискванията на настоящите Общи условия
7.7. Когато такава възможност е предвидена, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право чрез функция за споделяне да инкорпорира съдържание, вкл.ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ, публикувано на Уебсайта, в негови лични уебсайтове с нетърговски цели. Когато използва тази функция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен ясно да посочи, че източникът на съдържанието в Уебсайта е Уебсайтът vaniachervenkova.com и да предостави електронна препратка към Уебсайта. Когато използва тази функция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прави никакви изменения на съдържанието и не следва да използва функцията за споделяне за търговски цели. 
7.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от АЛИАНС ФАРМА ГРУП Услуги да не зарежда, да не предлага за публикуване, разполага на Сървър на АЛИАНС ФАРМА ГРУП и да не разпространява или прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ, както и всякакви други материали или Електронни препратки към такова съдържание: 
а) което противоречи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, общоприетите норми на добрите нрави и морала; 
б) което е обект на права на интелектуална или индустриална собственост на трети лица, освен със съгласието на носителя на правото; 
в) което представлява търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, чието разкриване е забранено от договор, закон или от акт на компетентен държавен или общински орган; 
г) съдържащо информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния носител, както и софтуер за достъп до такива пароли или права; 
д) съдържащо лични данни относно трети лица или друга защитена от закона информация, освен при спазване на всички приложими изисквания за тяхната защита, обработване и използване; 
е) приканващо към или съдържащо насилие над хора или животни, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на хора или животни; 
ж) изобразяващо катастрофи и други тежки инциденти или престъпления, жертви от катастрофи, инциденти или престъпления; 
з) с порнографско или открито сексуално съдържание; 
и) представящо или приканващо към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци; 
к) накърняващо доброто име, честта или достойнството на трети лица; 
л) призоваващо към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
м) включващо съдържание с незаконен, сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна; 
н) представящо или насърчаващо поведение, което застрашава опазването на околната среда; 
о) съдържащо информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм; 
п) нарушаващо каквито и да е било имуществени права или законни интереси на трети лица; 
р) съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване. 
7.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при използване на предоставяните от АЛИАНС ФАРМА ГРУП Услуги
а) да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Общи условия
б) да не използва, копира и разпространява ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ, публикувано от други ПОТРЕБИТЕЛИ, или каквото и да е друго съдържание, достъпно в Уебсайта, за каквито и да е търговски цели; 
в) да не осъществява политическа агитация или религиозна пропаганда; 
г) да не призовава към агресия, расизъм, жестокост и други подобни действия, целящи създаване на страх, смут, паника, омраза и нетолерантност; 
д) да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съдържание чрез използване на “pop-up”, “blindlink” и др.; 
е) да не пречи на правилното функциониране на Уебсайта, включително, но не само, като не нарушава процеса на идентификация на друг ПОТРЕБИТЕЛ, като на надвишава достъп предоставените му права на достъп, да не уврежда достъпа, надеждността или качеството на Услугите, предоставяни на други ПОТРЕБИТЕЛИ, както и да не използва Услугите по начин, предизвикващ отказ на обслужване; 
ж) да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси, или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Уебсайта, и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма; 
з) да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява, или по друг начин да заблуждава АЛИАНС ФАРМА ГРУП или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора; 
и) да уведомява незабавно АЛИАНС ФАРМА ГРУП за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги
7.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от АЛИАНС ФАРМА ГРУП Услуги
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АЛИАНС ФАРМА ГРУП 
8.1. АЛИАНС ФАРМА ГРУП се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите. Независимо от горното АЛИАНС ФАРМА ГРУП не гарантира, че информацията, достъпна в Уебсайта, е пълна, точна, вярна и без грешки. 
8.2. АЛИАНС ФАРМА ГРУП няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност заПОТРЕБИТЕЛСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. АЛИАНС ФАРМА ГРУП няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на Сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛИ посредством ползването на Услугите
8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство АЛИАНС ФАРМА ГРУП съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на Сървър на АЛИАНС ФАРМА ГРУП, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на АЛИАНС ФАРМА ГРУП или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните компетентни органи по надлежен ред. 
8.4. АЛИАНС ФАРМА ГРУП, или лице, упълномощено от АЛИАНС ФАРМА ГРУП, има правото да поставя на всяка от страниците на УебсайтаЕлектронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и Услуги, предлагани от АЛИАНС ФАРМА ГРУП или трети лица, както и Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на АЛИАНС ФАРМА ГРУП или лице, упълномощено от АЛИАНС ФАРМА ГРУП
8.5. АЛИАНС ФАРМА ГРУП има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или Услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от АЛИАНС ФАРМА ГРУП
8.6. АЛИАНС ФАРМА ГРУП има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите, както и да спира достъпа до и/или да премахва ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ, когат?